Paise ke sath math nacho paise ko nachana siko duniya tumare samne nachati he